Thông tư liên tịch 86-TT/LB Về việc sử dụng ngân sách xã vào việc cất bốc, xây, đắp mồ mả, bia đài liệt sĩ ở các xã

Số, ký hiệu 86-TT/LB
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 05/11/1958
Ngày hiệu lực 05/11/1958
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Lao động - Thương binh và Xã hội Tài chính
Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Bộ trưởng
Thông tin áp dụng Phạm vi
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG BINH
Số: 86-TT/LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 11 năm 1958

THÔNG TƯ

Về việc sử dụng ngân sách xã vào việc cất bốc, xây, đắp mồ mả, bia đài liệt sĩ ở các xã

________________________

Kính gửi:

- Uỷ ban hành chính các khu: Tự Trị Việt bắc, Thái- Mèo, Hồng quảng
- Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố

Công tác mồ mả liệt sĩ là một công tác do kháng chiến để lại cần được tiến hành gọn, không nên để kéo dài lâu trong hoà bình. Thể theo nguyện vọng của nhân dân, bộ đội cũng như của gia đình liệt sĩ và để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã có công trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng và Chính phủ đã đề ra chủ trương cất bốc, xây đắp mồ mả, bia đài liệt sĩ.

Mấy năm vừa qua, dựa vào công sức của nhân dân, các khu, tỉnh huyện, xã đã có nhiều cố gắng trong công tác này. Hiện nay số mồ liệt sĩ chưa được cấp bốc và xây đắp phần nhiều tập trung ở những xã miền núi, xã ven biển, xã đồng chiêm, hoặc ở một số xã miền xuôi mà đời sống nhân dân đang gặp khó khăn.

Để các địa phương có điều kiện đẩy mạnh công tác mau chống đi tới chỗ hoàn thành, đảm bảo chính sách của Đảng và Chính phủ, căn cứ vào tinh thần Thông tư số 184-TTg ngày 08-4-1958 của Thủ tướng phủ về việc quản lý ngân sách xã, Liên Bộ chủ trương:

1) Các xã tiếp tục giáo dục, vận động nhân dân góp công sức và vật liệu sẵn có vào việc cất, bốc, xây đắp mồ mả, bia đài liệt sĩ.

2) Nơi nào mà khả năng của nhân dân có hạn, gặp nhiều khó khăn, các khu, tỉnh sẽ chú ý hướng dẫn các huyện, xã giúp đỡ một phần: bằng cách trích vào ngân sách xã để trợ cấp. Coi như một khoản chi về văn hoá xã hội của ngân sách.

Liên bộ mong Uỷ ban hành chính các khu, tỉnh, thành có sự hướng dẫn chu đáo các huyện, xã thi hành chủ trương này.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Thương binh

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Trịnh Văn Bính

Vũ Đình Tụng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/08/1957
Hiệu lực:
14/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
09/06/1958
Hiệu lực:
09/06/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ