Kết quả cắt gan phải từ người hiến sống tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Kết quả cắt gan phải từ người hiến sống tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Hoàng Đức Nam